8,900,000,000 تومان50,000,000 تومان/مترمربع

خانه رویایی شما

نیاوران، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

مونا متقی

3 سال پیش

8,900,000,000 تومان50,000,000 تومان/مترمربع

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

3 سال پیش

5,200,000,000 تومان36,900,000 تومان/مترمربع

فروش فوری خانه دربست

اصفهان، دروازه شیراز، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

کامبیز کامرانی

3 سال پیش

5,200,000,000 تومان36,900,000 تومان/مترمربع

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

3 سال پیش